Специалист по неврология и ЕЕГ, епилептолог.
Неврологична клиника, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен
Ръководител на катедра "Неврология и неврохирургия", Медицински Университет - Плевен

Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов е роден през 1970 г. в гр. София. Завършва немска езикова гимназия в гр. Ловеч през 1989 г. и медицина във ВМИ – Плевен през 1995 г. с отличен успех. Започва работа като редовен докторант в Първа неврологична клиника на Катедра “Неврология и неврохирургия” на ВМИ – Плевен през 1997 г. От 2000 г. е ординатор в ЕЕГ лаборатория на Сектор електрофизиология на нервната система и Медико-диагностична лаборатория към Диагностично-консултативния блок на Университетска МБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен. От 2004 г. е асистент и старши асистент, а от 2005 г. е главен асистент по неврология към Първа неврологична клиника на същата катедра. От ноември 2011 г. е  доцент към неврологична клиника, а през м. декември 2013 г. е избран за Ръководител   Катедра „Неврология и неврохирургия” на Медицински Университет – Плевен. Преподава на студенти по медицина, ерготерапия, кинезитерапия, специализанти по неврология. Провежда обучителни модули по клинична неврофизиология за специализанти по неврология и специализирани курсове за следдипломна квалификация на невролози по електроенцефалография (ЕЕГ). От 2004 г. работи като консултант в специализиран неврологичен и неврофизиологичен кабинет на Медицински център „Галилео” – Плевен като специалист по електроенцефалография, електромиография, евокирани потенциали, отоневрология и транскраниална магнитна стимулация.

Специалист по неврология от 2002 г. Придобива образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност неврология през 2002 г. въз основа на защитена дисертация на тема: “Комплексна клинико – неврофизиологична оценка на пациенти с окципитални епилептични пристъпи”. На 25.02.2015 г. му е присъдена научна степен "доктор на медицинските науки" по научната специалност неврология след успешна защита на дисертация на тема "Епилепсия на бременност - възможности за оптимизиране на клиничното поведение". Специализира клинична неврофизиология в Медицински университет – София при проф. Чавдаров и доц. Алексиев и във ВМИ – Пловдив при проф. Захариев; епилептология във Флоренция (Италия) – 1999 – 2000 г и Мюнхен (Германия) – 2001, 2003 и 2005 г. при проф. Ноахтар и проф. Людерс; неврология в Честч и Прага (Чехия) – 2001 г. при проф. Калвах; неврология, невроофталмология, отоневрология, клинична неврофизиология и невропсихология в Любек (Германия) – 2002 г. под ръководството на проф. Кьомпф, проф. Мозер, проф. Хайде и проф. Ферлегер. От 1998 г. преподава неврология и клинична неврофизиология на студенти и специализанти по неврология, 2004 – 2007 г. води лекционен курс по неврология на студенти специалност „Кинезитерапия” към Русенски университет "Ангел Кънчев". От 2011 г. провежда пълния лекционен курс на студенти от специалност „Ерготерапия” на Факултет „Обществено здраве” на МУ-Плевен. От 2014 г. изнася пълен лекционен курс на студенти по медицина, ръководи кръжок по неврология към катедра "Неврология и неврохирургия" на МУ - Плевен.

Автор и съавтор е на осем научни монографии: “Епилепсия и репродуктивно здраве” (2004 г.), “Епилепсията – свещената болест” (2005 г.)  и „Антиепилептични медикаменти – практическо ръководство” (2008 г.), „Световъртежът в клиничната практика” (2008 г.), "Нормално развитие и някои отклонения на нервно-психичното развитие в детската възраст" (2015 г.), "Епилепсия, бременност и развитие на детето" (2015 г.), "Черепно-мозъчна травма - диагноза, лечение, прогноза и правни аспекти" (2016 г.), "Кратък наръчник за провеждане на обучение по клинична електроенцефолография" (2017 г.) и има над 100 научни публикации. Научните му интереси са в областта на клиничната неврофизиология, епилептология, отоневрология и транскраниална магнитна стимулация. От около 19 години проучва възможностите за оптимизиране на комплексните медицински грижи при бременни с епилепсия. Работи като главен изследовател и изследовател в международни клинични проучвания в областта на епилепсията, главоболието, множествената склероза и Паркинсоновата болест. Член е на Съюза на учените в България, Българското дружество по неврология, Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали. Заместник председател на Българското дружество против епилепсията (българският клон на Международната лига против епилепсия – ILAE) от 2010 г. Член е на борда на редакторите на списание JBCR на МУ – Плевен.