Специалист по неврология и ЕЕГ, епилептолог.
Неврологична клиника, УМБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен
Катедра "Неврология и неврохирургия", Медицински Университет - Плевен

Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, дм, дмн е роден през 1970 г. в гр. София в семейство на лекари. Завършва немска езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в гр. Ловеч през 1989 г. и медицина в Медицински Университет – Плевен през 1995 г.

Редовен докторант в Първа неврологична клиника на Катедра “Неврология и неврохирургия” на МУ – Плевен (1997 – 2000 г.)  и специалист по неврология от 2002 г.

Специализира клинична неврология, неврофизиология и епилептология при: проф. Д. Чавдаров и доц. А. Алексиев в МУ – София (1997 – 1998 г.); проф. З. Захариев в МУ – Пловдив (1998 г.); проф. Р. Гуерини във Флоренция (Италия) (1999 – 2000 г.); проф. П. Калвах в Честч и Прага (Чехия) – 2001 г.; проф. С. Ноахтар и проф. Х. Людерс в LMU Мюнхен (Германия) – 2001, 2003 и 2005 г. Като стипендиант на Европейската федерация на неврологичните дружества специализира неврология, невроофталмология, отоневрология, клинична неврофизиология и невропсихология в МУ – Любек (Германия) – 2002 г. под ръководството на проф. Д. Кьомпф, проф. А. Мозер, проф. В. Хайде и проф. Р. Ферлегер.

Лекар в ЕЕГ лаборатория (2000 – 2004 г.), асистент по неврология (2004 – 2005 г.) и главен асистент (2005 – 2011 г.) към Първа неврологична клиника, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. Придобива образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност неврология през 2002 г. въз основа на защитена дисертация на тема: “Комплексна клинико – неврофизиологична оценка на пациенти с окципитални епилептични пристъпи”. На 25.02.2015 г. му е присъдена научна степен "доктор на медицинските науки" по научната специалност неврология след успешна защита на дисертация на тема "Епилепсия и бременност - възможности за оптимизиране на клиничното поведение".

Доцент към неврологична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и Медицински Университет –  Плевен 2011 – 2013 г. Доцент (2011 г.), професор (2018 г.) и ръководител Катедра „Неврология и неврохирургия” на Медицински Университет – Плевен 2014 – 2020 г.

От 1998 г. преподава неврология и клинична неврофизиология на студенти и специализанти по неврология, 2004 – 2007 г. води лекционен курс по неврология на студенти специалност „Кинезитерапия” към Русенски университет "Ангел Кънчев". От 2011 г. провежда пълния лекционен курс на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” на Факултет „Обществено здраве” на МУ-Плевен. От 2014 г. изнася пълен лекционен курс на студенти по медицина, ръководи кръжок по неврология към катедра "Неврология и неврохирургия" на МУ - Плевен. Провежда обучителни модули по клинична неврофизиология за специализанти по неврология и специализирани курсове за следдипломна квалификация на невролози по електроенцефалография (ЕЕГ) и транскраниална магнитна стимулация (ТМС).

От 2004 г. работи като консултант в специализиран неврологичен и неврофизиологичен кабинет на Медицински център „Галилео” – Плевен като специалист по електроенцефалография, евокирани потенциали, отоневрология, транскраниална магнитна стимулация (ТМС) и транскраниална директна токова стимулация (tDCS).

Автор и съавтор е на осем научни монографии: “Епилепсия и репродуктивно здраве” (2004 г.), “Епилепсията – свещената болест” (2005 г.), „Антиепилептични медикаменти – практическо ръководство” (2008 г.), „Световъртежът в клиничната практика” (2008 г.), "Нормално развитие и някои отклонения на нервно-психичното развитие в детската възраст" (2015 г.), "Епилепсия, бременност и развитие на детето" (2015 г.), "Черепно-мозъчна травма – диагноза, лечение, прогноза и правни аспекти" (2016 г.), "Кратък наръчник за провеждане на обучение по клинична електроенцефалография" (2017 г.).

Научните му интереси са в областта на клиничната неврология, неврофизиология, епилептология, отоневрология, транскраниална магнитна стимулация и директна токова стимулация на ЦНС и има над 100 научни публикации.

Работи като изследовател и главен изследовател от 1998 г. в международни клинични проучвания за лечение на епилепсия, епилептичен статус, нарколепсия, болка, главоболие, множествена склероза, деменции, паркинсоновата болест и др.

Член е на Съюза на учените в България, Българското дружество по неврология, Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали. Заместник председател на Българското дружество против епилепсията (българският клон на Международната лига против епилепсия – ILAE) от 2010 г. Член е на борда на редакторите на списание JBCR на МУ – Плевен и на редакционната колегия на списание "Кардиология и Кардиохирургия"

От 2020 г. е началник на клиниката по неврология към УМБАЛ „Сърце и мозък“ Плевен.